Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 3 april, 2019

Dagordning för årsmötet

1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

2 Fastställande av dagordning.

3 Fastställande av röstlängd.

4 Val av ordförande och protokollförare vid årsmötet.

5 Val av två (2) rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordföranden för årsmötet justerar protokollet.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse.

7 Revisorernas berättelse.

8 Fastställande av balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Behandling av motioner och förslag.

10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna m fl.

11 Fastställande av medlemsavgift till regionen under nästa kalenderår.

12 Fastställande av regionens verksamhetsplan och budget.

13 Val av ordförande/kassör

14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16 Val av valberedningskommitté jämte sammankallande i denna.

17 Val av studiekommitté jämte sammankallande i denna.

18 Val av trivselkommitté jämte sammankallande i denna.

18 a Val av Boulekommité

19 Val av regionens ledamöter och suppleanter i förbundsrådet.

20 Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

Avtackning

21 Årsmötets avslutning.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 april 2019

Välkomna

Styrelsen