Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

REVIDERADE ORDNINGSREGLER FÖR HÄLLA KOLONIOMRÅDE (fastställda på årsmötet 2019)

Allmänna områdesbestämmelser

  1. Uppsatta skyltar ska respekteras.
  2. All bilparkering på grönområden, vägar och tomter är förbjuden.
    Tänk på att utryckningsfordon och färdtjänst måste komma fram.
  3. Permanent uppställning av husbilar/vagnar inom området är inte tillåten.
  4. En P-plats med eluttag för korttidsparkering av fordon finns på området. Vid bokning – se anslagstavlan.
  5. Fordonstrafik på grönområden får inte förekomma. Bilar får endast köras på grusvägarna för i och urlastning till sin stuga.
  6. Biltvätt, reparationer eller dylikt inom området är inte tillåtet.
  7. Installation eller dragning av vattenledning, utöver ordinarie vattenposter, får inte ske utan styrelsens godkännande.
  8. Det ska respekteras tystnad på området mellan kl 9.00-21.00.

Kolonilotten

Lotten får inte användas för annat ändamål än som koloniträdgård. Syftet är att odla. Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd och häckar som är till obehag för grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan, utanför tomten, fri från ogräs.

Kolonilotten är avsedd för odling ej djurhållning

Byggbestämmelser

Utbyggnad eller förändring av kolonistugan får inte ske utan byggnadskontorets tillstånd. När det gäller skärmtak, vindskydd eller dylikt gäller byggnadskontorets bestämmelser.

Vid uppförande av friggebod eller liknande ska ansökan och en enkel skiss angående storlek och placering lämnas till styrelsen. Berörda grannar och föreningen ska alltid tillfrågas när placeringen önskas närmare tomtgräns än 4,5 meter.

OBS! Skriftligt avtal är ett krav. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan styrelsen godkänt ansökan.

Kompostering

Varje kolonist rekommenderas att hålla egen kompost för växtavfall från kolonilotten. Komposten ska skötas ordentligt eftersom vi har mördarsniglar på området. Trädgårdsavfall eller annat får absolut inte dumpas på området eller kommunens mark! Detta avfall ska fraktas till återbruken.

OBS! Vid överträdelse ska kolonisten skriftligen varnas av styrelsen.

Häckar och plank/staket

Häckar som befinner sig vid stigarnas mynning och skymmer sikten får endast ha en höjd på 80 cm. Detta gäller minst fem meter i vardera riktningen. Högsta tillåten höjd på häckar, staket och plank är, inom Västerås kommun, 180 cm. Inom området kan dispens ges vid utsatta platser, t ex mot E 18 eller liknande.

Sophantering

Grovsopor transporteras från området genom egen försorg. Hushållssopor ska läggas i de för ändamålet avsedda behållarna. Egen risbränning är tillåten på tider Västerås Kommun bestämmer, i regel tre veckor på våren och tre veckor på hösten – se lokalpress eller områdets anslagstavlor.

OBS! Ta alltid hänsyn till grannar.

Toaletter och latrintömning

Gemensamma toaletter och duschar finns på området. Egna latrinkärl töms i speciella tömningsställen i anslutning till de gemensamma toaletterna. Beträffande mulltoa gäller Miljö & Hälsas bestämmelser. Vakuumpackad latrin får inte tömmas på våra tömningsställen.

Husdjur

Husdjur får inte släppas lösa utanför egen kolonilott. Det är djurägarens skyldighet att ta upp avföring efter sitt djur och lägga detta i behållare avsedda för ändamålet. Där husdjur för oväsen till men för granne eller annan ska, vid klagomål till styrelsen, djurägaren vidta åtgärder så att störningarna snarast upphör. Om inte ska djurägaren skriftligen varnas av styrelsen.

Överlåtelse av arrendekontrakt vid försäljning.

Kontakta föreningens ordförande eller vice ordförande innan försäljning av kolonistugan. Överlåtelse av arrendekontrakt är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. Köparen ska snarast underrätta någon av representanterna i styrelsen så att arrenderättens övergång och ansökan om medlemskap blir tecknat. Kopia av köpehandlingen ska tas med.

Årsavgift.

Avgiftsperioden är 1 januari – 31 december. Sista betalningsdag är 31 mars. Enligt nya stadgar. Ändrat datum höstmöte 2013.

Medlemmar.

Medlemmar med bra idéer, som vill arrangera fester eller annat för våra

barn och andra är naturligtvis varmt välkomna att kontakta

aktivitetsgruppen. Telefonnummer finns på anslagstavlorna.

Det går även att mejla till mailadress finns på anslagstavlorna.

 

All kontakt mellan fastighetskontoret och medlemmarna skall ske genom Hälla koloniträdgårdsförenings styrelse.

Medlemmen förbinder sig inte själv eller låta annan person använda byggnaden som helårsbostad eller vara folkbokförd på.