Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Allmänna områdesbestämmelser
1. Uppsatta skyltar ska respekteras.
2. All bilparkering på grönområden, vägar och tomter är förbjuden.
3. Permanent uppställning avhusbilar/husvagnar inom området är inte tillåten.
4. En P-plats med eluttag för korttidsparkering av fordon finns på området. För info om bokning: klicka här
5. Fordonstrafk på grönområden får inte förekomma
6. Biltvätt, reparationer eller dylikt inom området är inte tillåtet.
7. Installation eller dragning av vattenledning, utöver ordinarie vattenposter, får inte ske utan styrelsens godkännande.

Kolonilotten
Lotten får inte användas för annat ändamål än som koloniträdgård. Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd och häckar som är till obehagför grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan, utanför tomten, fri från ogräs.

Byggbestämmelser
Utbyggnad eller förändring av kolonistugan får inte ske utan byggnadskontorets tillstånd. När det gäller skärmtak, vindskydd eller dylikt gäller byggnadskontorets bestämmelser.
Vid uppförande av friggebod eller liknande ska ansökan och en enkel skiss angående storlek och placering lämnas till styrelsen. Berörda grannar och föreningen ska alltid tillfrågas när placeringen önskas närmare tomtgräns än 4,5 m.
OBS! Skriftligt avtal är ett krav. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan styrelsen godkänt ansökan.

Kompostering
Varje kolonist rekommenderas att hålla egen kompost för växtavfall från kolonilotten. Kurser i kompostering sker genom föreningens studieledare. Trädgårdsavfall eller annat får absolut inte dumpas på den egna kolonilotten, på området eller på kommunens mark! Detta avfall ska fraktas till återbruket.

Häckar och plank/staket
Häckar som befinner sig vid stigarnas mynning och skymmer sikten får endast ha en höjd på 80 cm. Detta gäller minst fem meter i vardera riktningen. Högsta tillåtna höjd på häckar, staket och plank är, inom Västerås kommun, 180 cm. Inom området kan dispens ges vid utsatta platser, t ex mot E 18 eller liknande.

Sophantering
Grovsopor transporteras från området genom egen försorg.
Hushållssopor ska läggas i de för ändamålet avsedda behållarna. Egen risbränning är tillåten på tider Västerås Kommun bestämmer, i regel tre veckor på våren och tre veckor på hösten -se Västerås stads hemsida för info.
OBS! Ta alltid hänsyn till grannar.

Toaletter och latrintömning
Gemensamma toaletter och duschar finns på området. Egna latrinkärl töms i speciella tömningsställen i anslutning till de gemensamma toaletterna. Beträffande mulltoa gäller Miljö & Hälsas bestämmelser.

Vakuumpackad tarin får inte tömmas på våra tömningsställen.

Husdjur
Husdjur får inte släppas lösa utanför egen kolonilott. Det är djurägarens skyldighet att ta upp avföring efter sitt djur och lägga detta i behållare avsedda för ändamålet. Där husdjur för oväsen till men för granne eller annan ska, vid klagomål till styrelsen, djurägaren vidta åtgärder så att störningarna genast upphör. Om inte ska djurägaren skriftligen varnas av styrelsen.

Överlåtelse av arrendekontrakt vid försäljning
Kontakta föreningens ordförande eller vice ordförande innan försäljning av kolonistugan. Överlåtelse av arrendekontrakt är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. Köparen ska snarast underrätta någon av representanterna i styrelsen så att arrenderättens övergång och ansökan om medlemskap blir tecknat. Kopia av köpehandlingen ska tas med.

Årsavgift
Årsavgiftsperioden är 1 januari – 31 december. Sista betalningsdag är 31 mars. (ändrat datum Höstmöte 2013)

Medlemmar
Medlemmar med bra idéer, som vill arrangera fester eller annat för våra barn och andra är naturligtvis varmt välkomna att kontakta aktivitetsgruppen. Det går även att mejla till hallakolloni@telia.com